Zoek
Filters
Close

gebruikersvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN MET KLANTGEGEVENS

1. toepassingsgebied
2. het sluiten van een overeenkomst
3. prijzen en betalingsvoorwaarden
4. Leverings- en verzendingsvoorwaarden.
5. recht van herroeping
6. eigendomsvoorbehoud
7. aansprakelijkheid voor gebreken
8. aansprakelijkheid
9. vrijstelling in geval van schending van rechten van derden
10. toepasselijk recht
11. plaats van jurisdictie
12. Informatie over de gedragscodes die de verkoper heeft onderschreven.
13. informatie over online geschillenbeslechting


1. toepassingsgebied
1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna "AV") van "Get Solutions GmbH" (hierna "Verkoper") zijn van toepassing op alle overeenkomsten die een consument of ondernemer (hierna "Klant") met de Verkoper sluit met betrekking tot de door de Verkoper in zijn online shop aangeboden goederen. Tegen het opnemen van eigen voorwaarden van de klant wordt bezwaar gemaakt, tenzij anders overeengekomen.
1.2 Een consument is iedere natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor een doel dat niet hoofdzakelijk kan worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.
1.3 Ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met handelingsbekwaamheid die handelt in de uitoefening van haar commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit bij het sluiten van een rechtshandeling.

2. het sluiten van een overeenkomst
2.1 De presentatie van de goederen, in het bijzonder in de online shop, vormt geen bindend aanbod van de verkoper.
2.2 De klant dient de geselecteerde goederen eerst in het winkelmandje te plaatsen. In de volgende stap begint het bestelproces, waarin alle noodzakelijke gegevens voor de orderverwerking worden vastgelegd.
Aan het einde van het bestelproces verschijnt een samenvatting van de bestel- en contractgegevens.
Pas na bevestiging van deze bestel- en contractgegevens door te klikken op de knop die het bestelproces afsluit, doet de klant een bindend aanbod om de goederen in het winkelmandje te kopen.
2.3 De verkoper aanvaardt het aanbod van de klant door de volgende mogelijke alternatieven:

- Het versturen van een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail)
of
- Verzoek om betaling aan de klant na het plaatsen van de bestelling
of
- Levering van de bestelde goederen

De datum van aanvaarding wordt bepaald door het eerste alternatief dat zich heeft voorgedaan.

De termijn voor aanvaarding van het aanbod gaat in op de dag na verzending van het aanbod door de klant en eindigt aan het einde van de vijfde dag na verzending van het aanbod. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet binnen de genoemde termijn aanvaardt, betekent dit dat hij het aanbod afwijst. De klant is dan niet langer gebonden aan zijn intentieverklaring.
2.4 Indien de klant kiest voor de betaalwijze "PayPal" of "PayPal Express" voor de betaling van zijn aankoop, dient hij zijn aanbod in door te klikken op de knop die de bestelprocedure afsluit. Indien de klant door het aanklikken van deze knop tegelijkertijd ook de betalingsopdracht bij PayPal plaatst, verklaart de verkoper, in afwijking van de bovenstaande bepalingen, dat hij het aanbod van de klant op het moment van het plaatsen van de betalingsopdracht aanvaardt.
2.5 Indien de klant kiest voor de betalingswijze "Amazon Payments" voor de betaling van zijn aankoop, dient hij zijn aanbod in door te klikken op de knop die de bestelprocedure afsluit. Indien de klant door het aanklikken van deze knop tegelijkertijd ook de betalingsopdracht bij Amazon plaatst, verklaart de verkoper dat hij het aanbod van de klant aanvaardt op het moment van het plaatsen van de betalingsopdracht, in afwijking van de bovenstaande regels.
2.6 De tekst van de overeenkomst tussen de verkoper en de klant wordt door de verkoper opgeslagen. De contracttekst wordt opgeslagen op de interne systemen van de verkoper. De klant kan de algemene voorwaarden op deze pagina te allen tijde raadplegen. De bestelgegevens, de herroepingsinstructies en de AGB worden per e-mail naar de klant gestuurd. Na voltooiing van de bestelling is de tekst van het contract gratis toegankelijk voor de klant via zijn klantenlogin, op voorwaarde dat hij een klantenrekening heeft geopend.

2.7 Alle ingevoerde gegevens worden voor het klikken op de bestelknop weergegeven en kunnen voor het verzenden van de bestelling door de klant worden bekeken en kunnen door het indrukken van de terugknop van de browser of de gebruikelijke muis- en toetsenbordfuncties worden gecorrigeerd. Daarnaast zijn er, indien beschikbaar, knoppen beschikbaar voor correctie door de klant, die overeenkomstig zijn geëtiketteerd.

2.8 De contracttaal is Duits.
2.9 Het is de verantwoordelijkheid van de klant om een correct e-mailadres op te geven voor het contacteren en verwerken van de bestelling en om de filterfuncties zo in te stellen dat e-mails met betrekking tot deze bestelling kunnen worden afgeleverd.

3. prijzen en betalingsvoorwaarden
3.1 De opgegeven prijzen zijn eindprijzen inclusief de wettelijke omzetbelasting, tenzij anders overeengekomen.
Indien extra