gebruikersvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN MET KLANTINFORMATIE
1. toepassingsgebied
2. sluiting van de overeenkomst
3. recht op herroeping
4 Prijzen en betalingsvoorwaarden
5. leveringsvoorwaarden en verzendingsvoorwaarden
6 Eigendomsvoorbehoud
7. aansprakelijkheid voor gebreken
8. aansprakelijkheid
9. Schadeloosstelling bij inbreuk op rechten van derden.
10 Toepasselijk recht
11. bevoegdheidsgebied
12. informatie over de gedragscodes die op de verkoper van toepassing zijn
13 Informatie over online geschillenbeslechting
1. toepassingsgebied
1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: "AV") van "Get Solutions GmbH" (hierna te noemen: "Verkoper") zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen een consument of ondernemer (hierna te noemen: "Afnemer") en Verkoper met betrekking tot de door Verkoper in zijn webshop afgebeelde goederen. Daarmee wordt de opname van eigen voorwaarden van de klant tegengesproken, tenzij anders is overeengekomen.
1.2 Onder consument in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling verricht voor doeleinden die noch in overwegende mate aan zijn commerciële, noch aan zijn zelfstandige beroepsuitoefening zijn toe te rekenen.
1.3 Ondernemer in de zin van deze AV is een natuurlijk persoon of rechtspersoon of een maatschap met handelingsbekwaamheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in het kader van de uitoefening van zijn beroepsactiviteit als ondernemer of zelfstandige.
2. sluiting van de overeenkomst
2.1 De in de webshop van verkoper opgenomen productaanbiedingen gelden niet als een bindend aanbod van verkoper, maar strekken tot een bindend aanbod van koper.
2.2 De klant kan zijn aanbod doen via het online bestelformulier dat geïntegreerd is in de online shop van de verkoper. Na het plaatsen van de geselecteerde goederen in het virtuele winkelmandje en het doorlopen van het elektronische bestelproces, doet de klant een juridisch bindend contractaanbod met betrekking tot de goederen in het winkelmandje door te klikken op de knop die het bestelproces afsluit. Bovendien kan de klant het aanbod ook telefonisch, per fax, per e-mail of per post aan de verkoper voorleggen.
2.3 Verkoper kan het aanbod van Afnemer binnen vijf dagen aanvaarden,
- door aan de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de klant hiervoor doorslaggevend is, of
- door het leveren van de bestelde goederen aan de klant, waarbij de ontvangst van de goederen bij de klant bepalend is, of
 
- door betaling te vragen aan de klant na het plaatsen van de bestelling.
Indien meerdere van de hiervoor genoemde alternatieven bestaan, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat een van de hiervoor genoemde alternatieven zich het eerst voordoet. De termijn voor aanvaarding van het aanbod begint op de dag na de verzending van het aanbod door de klant en eindigt bij het verstrijken van de vijfde dag na de verzending van het aanbod. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet binnen de voornoemde termijn aanvaardt, geldt dit als een verwerping van het aanbod met als gevolg dat de klant niet langer gebonden is door zijn intentieverklaring.
2.4 Indien voor de betaalmethode "PayPal Express" wordt gekozen, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: "PayPal"), met inachtneming van de PayPal-gebruiksvoorwaarden, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - indien de klant niet over een PayPal-rekening beschikt - met inachtneming van de voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-rekening, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Als de klant "PayPal Express" selecteert als betaalmethode voor het online bestelproces, plaatst hij ook een betalingsopdracht bij PayPal door te klikken op de knop die het bestelproces voltooit. In dit geval verklaart Verkoper in afwijking van artikel 2.3 hierbij bij het initiëren van de betalingstransactie door Afnemer zijn aanvaarding van de aanbieding van Afnemer door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgerond.
2.5 Indien de betaalmethode "Amazon Betalingen" is geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments Europe s.c.a., 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg (hierna: "Amazon"), onder voorbehoud van de gebruikersovereenkomst Amazon Payments Europe, die kan worden geraadpleegd op https://payments.amazon.de/help/201751590. Indien de klant "Amazon Betalingen" als betaalmethode in het kader van het online bestelproces selecteert, geeft hij ook een betalingsopdracht af aan Amazon door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt voltooid. In dit geval verklaart de verkoper het aanbod van de klant te hebben aanvaard op het moment dat de klant het betalingsproces in gang zet door te klikken op de knop die het bestelproces voltooit.
2.6 Bij het uitbrengen van een offerte via het online bestelformulier van de verkoper