warunki użytkowania

OGÓLNE WARUNKI WRAZ Z INFORMACJAMI O KLIENCIE
1) zakres stosowania
2) zawarcie umowy
3. prawo odwołania
4 Ceny i warunki płatności
5) warunki dostawy i wysyłki
6 Zastrzeżenie tytułu własności
7) odpowiedzialność za wady
8) odpowiedzialność
9. odszkodowania w przypadku naruszenia praw osób trzecich
10 Prawo właściwe
11) miejsce jurysdykcji
12) informacje o kodeksach postępowania, którym podlega sprzedawca
13 Informacje na temat internetowego systemu rozwiązywania sporów
1) zakres stosowania
1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej "OWH") "Get Solutions GmbH" (zwanego dalej "Sprzedawcą") mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych przez konsumenta lub przedsiębiorcę (zwanego dalej "Klientem") ze Sprzedawcą w odniesieniu do towarów prezentowanych przez Sprzedawcę w jego sklepie internetowym. Tym samym, o ile nie uzgodniono inaczej, włączenie własnych warunków klienta jest sprzeczne.
1.2 Dla celów niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, konsument oznacza każdą osobę fizyczną, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani jej działalności handlowej, ani niezależnej działalności zawodowej.
1.3 Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszych OWiZ jest osoba fizyczna lub prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która zawierając transakcję prawną, prowadzi działalność gospodarczą lub na własny rachunek.
2) zawarcie umowy
2.1 Reprezentacje produktów zawarte w sklepie internetowym Sprzedawcy nie stanowią wiążących ofert Sprzedawcy, lecz służą do złożenia wiążącej oferty przez klienta.
2.2 Klient może złożyć ofertę za pośrednictwem formularza zamówienia online zintegrowanego z internetowym sklepem sprzedawcy. Po umieszczeniu wybranego towaru w wirtualnym koszyku i przejściu przez elektroniczny proces zamawiania, klient składa prawnie wiążącą ofertę umowy na towary znajdujące się w koszyku, klikając przycisk, który kończy proces zamawiania. Ponadto klient może również złożyć ofertę sprzedawcy telefonicznie, faksem, e-mailem lub pocztą.
2.3 Sprzedający może przyjąć ofertę Klienta w ciągu pięciu dni,
- poprzez przesłanie klientowi pisemnego potwierdzenia zamówienia lub potwierdzenia zamówienia w formie pisemnej (faks lub e-mail), przy czym rozstrzygające znaczenie ma w tym względzie otrzymanie potwierdzenia zamówienia przez klienta, lub
- poprzez dostarczenie zamówionego towaru klientowi, przy czym decydujące znaczenie ma w tym względzie odbiór towaru u klienta, lub
 
- żądając zapłaty od klienta po złożeniu zamówienia.
Jeżeli istnieje kilka z wyżej wymienionych wariantów, umowę zawiera się w momencie, w którym jako pierwsza pojawi się jedna z wyżej wymienionych możliwości. Termin przyjęcia oferty rozpoczyna się w dniu następującym po dniu wysłania oferty przez klienta i kończy się w piątym dniu następującym po dniu wysłania oferty. Jeżeli sprzedawca nie przyjmie oferty kupującego w wyżej wymienionym terminie, będzie to uważane za odrzucenie oferty z takim skutkiem, że kupujący nie będzie już związany jego deklaracją woli.
2.4 W przypadku wyboru metody płatności "PayPal Express" płatność jest przetwarzana przez dostawcę usług płatniczych PayPal (Europa) S.a. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (zwanego dalej "PayPal"), z zastrzeżeniem Warunków korzystania z PayPal, dostępnych na stronie https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full lub - jeśli klient nie posiada konta PayPal - z zastrzeżeniem, że PayPal jest dostępny pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full lub - jeśli klient nie posiada konta PayPal - pod warunkiem, że Jeśli klient wybierze "PayPal Express" jako metodę płatności w procesie zamówienia online, składa również zamówienie płatnicze za pomocą PayPal klikając przycisk, który kończy proces zamówienia. W takim przypadku, w drodze odstępstwa od punktu 2.3, Sprzedający oświadcza, że akceptuje ofertę Klienta w momencie, gdy Klient inicjuje transakcję płatniczą, klikając przycisk kończący proces składania zamówienia.
2.5 W przypadku wyboru metody płatności "Amazon Payments", płatność jest przetwarzana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Amazon Payments Europe s.c.a., 5 Rue Plaetis, L-2338 Luksemburg (zwanego dalej "Amazon"), z zastrzeżeniem, że proces płatności Amazon Payments Europe jest zgodny z umową użytkownika, która jest dostępna na stronie https://payments.amazon.de/help/201751590. Jeśli klient wybierze opcję "Amazon Payments Europe s.c.a." jako metodę płatności częściowej, należy wybrać opcję "Amazon Payments" jako metodę płatności częściowej. W takim przypadku sprzedający deklaruje swoją akceptację oferty klienta w momencie, gdy klient uruchamia proces płatności, klikając przycisk, który kończy proces zamówienia.
2.6 Przy składaniu oferty za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia Sprzedawcy