<meta name = "seobility" content = "f36923c382e70d912d680ed696c65a1a">

Szukaj
Filters
Close

warunki użytkowania

OGÓLNE WARUNKI WRAZ Z INFORMACJAMI DLA KLIENTÓW

1) zakres stosowania
2. zawarcie umowy
3) ceny i warunki płatności
4) warunki dostawy i wysyłki
5) prawo do cofnięcia zezwolenia
6. zachowanie tytułu własności
7. odpowiedzialność za wady
8. odpowiedzialność
9. zwolnienie w przypadku naruszenia praw osób trzecich
10. prawo właściwe
11. miejsce jurysdykcji
12. informacje o kodeksach postępowania, na które sprzedawca wyraził zgodę.
13. informacje na temat internetowego systemu rozstrzygania sporów


1) zakres stosowania
1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej "OWH") firmy "Get Solutions GmbH" (zwanej dalej "Sprzedawcą") mają zastosowanie do wszystkich umów, które konsument lub przedsiębiorca (zwany dalej "Klientem") zawiera ze Sprzedawcą w odniesieniu do towarów oferowanych przez Sprzedawcę w jego sklepie internetowym. Uwzględnienie warunków własnych klienta jest kwestionowane, chyba że uzgodniono inaczej.
1.2 Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celu, który nie może być przypisany w przeważającej mierze ani działalności handlowej, ani działalności zawodowej prowadzonej na własny rachunek.
1.3 Przedsiębiorca jest osobą fizyczną lub prawną albo spółką osobową posiadającą zdolność prawną, która działa w ramach wykonywania swojej działalności gospodarczej lub samodzielnej działalności zawodowej przy zawieraniu transakcji prawnej.

2. zawarcie umowy
2.1 Prezentacja towaru, w szczególności w sklepie internetowym, nie stanowi wiążącej oferty Sprzedającego.
2.2 Klient powinien najpierw umieścić wybrany towar w koszyku. W kolejnym kroku rozpoczyna się proces zamawiania, w którym zapisywane są wszystkie dane niezbędne do realizacji zamówienia.
Na końcu procesu zamawiania pojawia się podsumowanie danych zamówienia i umowy.
Dopiero po potwierdzeniu zamówienia i danych umowy poprzez kliknięcie na przycisk kończący proces zamówienia klient składa wiążącą ofertę zakupu towarów znajdujących się w koszyku.
2.3 Sprzedający akceptuje ofertę klienta poprzez następujące możliwe alternatywy:

- Wysłanie pisemnego potwierdzenia zamówienia lub potwierdzenia zamówienia w formie tekstowej (faks lub e-mail).
lub
- Żądanie zapłaty na rzecz klienta po złożeniu zamówienia.
lub
- Dostawa zamówionych towarów

Datę przyjęcia określa się na podstawie pierwszej powstałej alternatywy.

Termin przyjęcia oferty rozpoczyna się następnego dnia po wysłaniu oferty przez klienta i kończy się piątego dnia po wysłaniu oferty. Jeżeli sprzedawca nie przyjmie oferty klienta w wyżej wymienionym terminie, oznacza to odrzucenie oferty. W takim przypadku klient nie jest już związany swoją deklaracją woli.
2.4 Jeśli klient wybierze metodę płatności "PayPal" lub "PayPal Express" w celu dokonania płatności za zakup, składa ofertę, klikając przycisk kończący proces zamówienia. Jeśli klient złoży jednocześnie zlecenie płatnicze w systemie PayPal klikając ten przycisk, sprzedawca oświadcza, że akceptuje ofertę klienta w momencie składania zlecenia płatniczego, odbiegając od powyższych postanowień.
2.5 Jeśli klient wybierze metodę płatności "Amazon Payments" w celu dokonania płatności za zakup, składa ofertę, klikając na przycisk kończący proces składania zamówienia. Jeśli klient złoży jednocześnie zlecenie płatnicze w firmie Amazon, klikając ten przycisk, sprzedawca oświadcza, że akceptuje ofertę klienta w momencie składania zlecenia płatniczego, co odbiega od powyższych przepisów.
2.6 Tekst umowy pomiędzy Sprzedawcą a klientem jest przechowywany przez Sprzedawcę. Tekst umowy jest przechowywany w wewnętrznych systemach sprzedawcy. Klient może w każdej chwili zapoznać się z ogólnymi warunkami handlowymi na tej stronie. Dane zamówienia, instrukcja odwołania oraz AGB są wysyłane do klienta pocztą elektroniczną. Po zrealizowaniu zamówienia tekst umowy jest bezpłatnie dostępny dla klienta poprzez jego login klienta, pod warunkiem, że otworzył on konto klienta.

2.7 Wszystkie dokonane wpisy są wyświetlane przed kliknięciem przycisku zamówienia i mogą być przeglądane przez klienta przed wysłaniem zamówienia oraz mogą być poprawiane poprzez naciśnięcie przycisku powrotu przeglądarki lub zwykłych funkcji myszy i klawiatury. Dodatkowo, przyciski są dostępne dla klienta do korekty, jeśli są dostępne, które są odpowiednio oznakowane.

2.8 Językiem umowy jest język niemiecki.
2.9 Obowiązkiem klienta jest podanie poprawnego adresu e-mail w celu skontaktowania się i realizacji zamówienia oraz ustawienie funkcji filtrujących, które umożliwią dostarczenie wiadomości e-mail związanych z tym zamówieniem.

3) ceny i warunki płatności
3.1 Podane ceny są cenami końcowymi łącznie z ustawowym podatkiem od wartości dodanej, chyba że uzgodniono inaczej.
Jeżeli dodatkowe